Wpisz to, czego poszukujesz

Wymarzony lot helikopterem nad Himalajami w Nepalu

Oliwia 27 marca 2020

SanDisk Extreme Pro Portable SSD – jak się sprawdza fotografowi w domu i w podróży?

Oliwia 18 marca 2020

Pociągiem przez szwajcarską Gryzonię – piękna wycieczka Bernina Express i lodowiec Diavolezza

Oliwia 20 lutego 2020

Wchodzimy na Kazbek – czyli film “pół żartem, pół serio” z Gruzji

Oliwia 22 stycznia 2020

REGULAMIN KONKURSU “Burka w Nepalu nazywa się sari” Edyta Stępczak

 

Organizatorem i koordynatorem konkursu “Burka w Nepalu nazywa się sari” Edyta Stępczak jest Oliwia Papatanasis, autorka strony the-ollie.com. Fundatorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo Znak Literanova.

1. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada konto w serwisie Facebook.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
  • członkiem najbliższej rodziny organizatora
 3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  • wstępnych,
  • zstępnych,
  • rodzeństwo,
  • małżonka,
  • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia

2. Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem serwisu Facebook.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 03 lutego 2019 r. do 14 lutego 2019 r.

3. Zadanie konkursowe

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
 2. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.
 3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

4. Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

5. Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator konkursu wybierze pięć prac, biorąc pod uwagę walory artystyczne, kreatywność oraz dopasowanie koncepcji pracy do hasła konkursu.
 2. Autorzy prac wybranych przez organizatora zostają zwycięzcami konkursu.
 3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia 16 lutego 2019 roku poprzez publikację komentarza pod postem konkusowym na fanpage  Oliwia Papatanasis – The Ollie ᴾᴴᴼᵀᴼ ᴬᴺᴰ ᵀᴿᴬᵛᴱᴸ.

6. Nagroda

 1. Nagrodą główną w konkursie jest książka “Burka w Nepalu nazywa się sari” Edyta Stępczak, którą otrzyma 5 osób.
 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 3. W celu odebrania nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwycięzca konkursu zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres oliwia@papatanasis.com w ciągu 72 godzin od ogłoszenia wyników konkursu z podaniem adresu do wysyłki nagrody. Brak kontaktu równoznaczny jest z rezygnacją z nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.

7. Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą wyłącznie w obrębie serwisu Facebook w ramach komentarzy pod postem konkursowym i wyłącznie w celach związanych z konkursem.
 2. Dane osobowe zwycięzcy konkursu przetwarzane będą w celu realizacji nagrody oraz wywiązania się przez organizatora z obowiązków podatkowych związanych z konkursem.
 3. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest organizator konkursu. Ponieważ każdy uczestnik konkursu posiada konto w serwisie Facebook, samodzielnym i niezależnym od organizatora konkursu administratorem danych osobowych uczestnika jest również administrator serwisu Facebook. Organizator konkursu nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonywane bezpośrednio przez serwis Facebook.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przetwarzane przez organizatora w żadnej innej bazie poza serwisem Facebook.
 5. Dane osobowe zwycięzcy konkursu będą przechowywane przez organizatora konkursu przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbywał się konkurs.
 6. Uczestnik posiada następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem prawidłowego przeprowadzenia konkursu z jego udziałem.

8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://the-ollie.com/regulamin-konkursu-burka-w-nepalu-nazywa-sie-sari/
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z konkursem w stosunku do jego uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres oliwia@papatanasis.com w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. - zobacz

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close